Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Overeenkomsten
Artikel 4 - Prijzen en betalingen
Artikel 5 - Levering
Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 7 - Herroepingrecht
Artikel 8 - Reclamaties
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
RockBabe
Waterwereld 22
5658 RK Eindhoven
Tel: +31(0)40-3041467 (ma t/m vrij telefonisch bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur)
E-mail: info@rockbabe.nl
KvK-nr: 62272098
Btw-nr: NL142849200B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rockbabe zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rockbabe worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rockbabe ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Wanneer door Rockbabe  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt geen recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rockbabe deze Voorwaarden soepel toepast.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Rockbabe in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rockbabe  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 3 - Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door RockBabe. RockBabe  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RockBabe dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen

 1. Alle aanbiedingen van RockBabe  zijn vrijblijvend en RockBabe  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, incl. BTW en exclusief eventuele handlings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Betaling kan via IDEAL.
 5. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is RockBabe  gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RockBabe.

Artikel 5 - Levering

 1. RockBabe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan RockBabe kenbaar heeft gemaakt.
 3. De door RockBabe  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan RockBabe  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over.

 Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RockBabe  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. RockBabe  garandeert niet dat de aan je geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7 - Herroepingrecht

 1. Je kunt een overeenkomst met betrekking een aankoop bij RockBabe gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat je, of een vooraf door je aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als je in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. RockBabe mag, mits je hierop voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over bent geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  1. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Je mag het product hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel ook zou mogen doen.
  2. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan klantenservice@RockBabe.nl. Na ontvangst van deze melding ontvang je een retourformulier en retourlabel. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd is.
  4. RockBabe restitueert  alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief de standaard verzendkosten zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag dat we je  besluit om de koopovereenkomst te ontbinden hebben ontvangen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze als waarmee je jouw bestelling hebt betaald. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. We kunnen een restitutie achterhouden totdat we de artikelen retour hebben ontvangen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.
  5. Je dient de artikelen zonder onnodige vertragingen aan ons te retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeert dat u de koopovereenkomst wilt herroepen.
  6. Je bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het anders handelen dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 8 - Reclamaties

 1. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door RockBabe  in behandeling te worden genomen.

Artikel 9 - Overmacht

 1. RockBabe heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RockBabe  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RockBabe  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x